I en debattartikel i SVD framför SD förslaget att förstatliga del av Advokatsamfundet

Bland annat anför de aktuella politikerna att de allra flesta skyddade yrkestitlar i Sverige licensieras av rikets myndigheter. Som exempel på detta är titlarna sjuksköterska och läkare vilka licensieras av Socialstyrelsen, liksom poliser av Polismyndigheten.

Då det handlar om advokater tilldelas deras yrkestitel av Advokatsamfundet som har monopol på detta – i Sverige vill säga.

Advokatsamfundet är en korporation med två ansikten, det är både en offentligrättslig organisation om vilken det stadgas i Rättegångsbalkens åttonde kapitel – vilket i sin helhet avser advokater – och en privaträttslig. Genom detta är samfundets stadgar givna av riksdag och regering.

Därmed för det Sveriges advokatsamfund, åtminstone till hälften, till det allmänna. Genom att samfundet till den andra delen är privaträttslig får de inom ramen för samfundets stadgar fatta sina egna beslut vilka i allt endast borde avse administrationen och organiserandet av samfundet.

Dessvärre är de beslut som avkunnas inom samfundet slutgiltiga till sin karaktär även då det gäller dess offentligrättsliga delar, tillsynsverksamheten. Beslut i exempelvis Disciplinnämnden går dessvärre inte att överklaga för den som är missnöjd med nämndens avgöranden eller fullständig brist på prövning då ett stort antal anmälningar helt enkelt avvisas – utan någon som helst närmare prövning.

Kom ihåg, Sveriges advokatsamfunds trots sin unika ställning, med monopol på statliga tjänster, ändock exkluderar dem från att vara en myndighet.

Ur ett rättsäkerhetsperspektiv borde just tillsynsverksamheten, likt i andra länder, separeras från samfundet och sättas under en statlig myndighets ansvar.

Till artikeln

Du, ja just du, kan spara stora summor pengar, vi talar här om tusentals kronor, om du lär dig mer om Sveriges advokatsamfund, dess oöverträffade maktposition i Sverige och advokaternas roll i dagens samhälle.

Boken ”Zen och konsten att anlita advokat” tar just upp detta och ger dig värdefulla tips på hur du bör förfara innan du anlitar en advokat.

Köp ditt exemplar nu